Stockholm

Historik:

Lokalavdelning 10
Stockholm har nu fått en lokalavdelning av Svetstekniska Föreningen. Den konstituerades vid ett sammanträde den 17 maj 1954 i Statens Hantverksinstituts lokaler. Mötesdeltagarna uppgick till ca 30 personer.
Ingenjör Oscar Persson, som utsågs att leda förhandlingarna, hade med anledning av ett i huvudföreningen framfört förslag om att bildandet av en Stockholmsavdelning, fått i uppdrag att närmare undersöka intresset. Han redogjorde för det resultat han kommit till och förklarade han han blivit övertygad om att det var ett allmänt önskemål från Stockholmarnas sida, att en lokalavdelning skulle bildas.
Sedan de närvarande enhälligt beslutat att bilda Svetstekniska Föreningens Stockholmsavdelning, övergick man till val av interimsstyrelse. Till ordförande valdes bergsingenjör R.Åhrell och till övriga ledamöter ingenjör A.Wilhelmsson (vice ordförande) ingenjör Å.Junghem (sekreterare), ingenjör E.Blomqvist (kassaförvaltare) samt ingenjör E.Nordin. Till suppleanter valdes fabrikör V.Kjellström och verkmästare G.Johansson. Vidare tillsattes en "klubbmästarenämnd" bestående av ingenjör B.Boström, avdelningsschef G.Johannesson och ingenjör T.Karlsryd.
Då den nyvalde ordföranden på grund av utlandsresa var förhindrad att närvara vid sammanträdet förklarade ingejör Persson detta avslutat och framförde sina lyckönskningar till den nya lokalavdelningen.
Efter sammanträdet fick deltagarna tillfälle att se en del intressanta svetsarbeten, som utfördes vid Hantverksinstitutet. Efteråt avtågade man till Malmen för att fira den lyckliga händelsen.

Det första ordinarie mötet.
Det första ordinarie mötet, som även var avdelningens höstmöte, hölls den 23 september 1954 på Byggnadsföreningens restaurang med ett 80-tal personer närvarande. Efter stadgenliga val talade ingenjör B.Jacobsson om Riktning, värmning och skärning, med acetylen-syrgaslåga. Inspektör E.Schmidt bidrog med musik och sång.
Den 11 november höll avdelningen ett talrikt besökt möte hos Svenska AB Philips med ca: 120 medlemmar närvarande.Tekn.lic. O.Tranzen kåserade om Televisionen och dess användning inom tekniken.. Mötesdeltagarna fick också se en televisionsutsändning med bl.a svetsning, som demonstrerades av svetsmästare Persson.

Källa: Tidningen Svetsen.
Relaterad information
Sidan uppdaterades 1 november 2011

Svetstekniska föreningen - Box 5073 - 102 42 Stockholm Telefon: 08-120 304 00